dijous, 11 de maig de 2017

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A L'ADMISSIÓ


  ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2.017-2.018


  PLAÇ DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I 

   DOCUMENTACIÓ: DEL 22 AL 29 DE MAIG 

   


  DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

 • SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ complimentada (l'imprès es replega a la Secretaria del Centre)
 • FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA (full del matrimoni i de cada un dels fills)
 • FOTOCÒPIA DNI del pare I de la mare.
 • Fotocòpia de REBUT RECENT DE LLUM, AIGUA O TELÉFON. Si no coincidís el domicili del DNI amb el del rebut presentat, caldrà presentar CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA, expedit per l' Ajuntament.
 • Si s'opta pel DOMICILI LABORAL, certificat de l'empresa d'estar d'alta en la mateixa.
 • CRITERIS COMPLEMENTARIS. Si hi ha alguna circumstància especial, caldrà acreditar-se amb el corresponent document oficial.
 • Minusvàlua de l'alumne, pare o germans. (Certificat de Benestar social)
 • Família nombrosa (Fotocòpia Llibre de família nombrosa)
 • En cas d'embaràs, (Certificació oficial d'aquesta situació).
 • Germans/es alumnes d'ESO (Certificat matriculació IES Matilde Salvador)
 • Títol família monoparental
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada